Kies voor de Lokale Partij Borsele

 

 

  

PH01179J††††††† Lokale Partij BorseleLIJST 4

††††††††††††††††††††††††† Stem 'lokaal' in het stemlokaal, het juiste alternatief

 

 

Inleiding

De Lokale Partij Borsele is een geheel onafhankelijke partij en heeft geen binding met landelijk opererende partijen.

De Lokale Partij Borsele kan dus geheel zelfstandig optreden in de gemeenteraad zonder dat er rekening gehouden dient te worden met regels, voorschriften en partijdiscipline van een landelijk opererende partij.

De Lokale Partij Borsele staat dicht bij de inwoners van de gemeente Borsele en heeft een gewillig oor voor al wat er onder de inwoners van de gemeente Borsele leeft.

Het is momenteel voor gemeenten en haar inwoners financieel gezien een zware tijd mede vanwege alle bezuinigingen welke door het rijk aan gemeenten worden opgelegd waarbij vele extra taken welke door het rijk naar de gemeenten worden doorgeschoven zonder dat hier tegenover extra budget beschikbaar gesteld wordt.

Het is dus van groot belang, dat inwoners van Borsele niet weer met extra lastenverhogingen geconfronteerd worden, dat de gemeente zuinig met haar geld om gaat, geen grote bedragen uitgeeft aan prestigeprojecten waarvan slechts een enkeling profijt heeft.Denk bijvoorbeeld aan de flink uit de hand gelopen kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis en aan alle te luxe uitgevoerde masterplannen.

Het is voor de inwoners van de gemeente Borsele van groot belang dat er voldoende werkgelegenheid gecreŽerd wordt. Er moet zoveel als mogelijk voorkomen worden dat de inwoners van de gemeente Borsele werkeloos raken en daardoor in de bijstand belanden.

De Lokale Partij Borsele kiest ervoor om met name op de onderwerpen werkgelegenheid, financiŽle controle op uitgaven van de gemeente, terugdringen van overbodige regels en extra aandacht voor de jeugd, ouderen en zwakkeren in onze gemeente.

 

ONZE SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE:

1.       ECONOMIE

Bevorderen van werkgelegenheid is een zaak van zeer groot belang;

Overbodige regels die ondernemers frustreren in de ontwikkeling van hun bedrijfsvoering afschaffen, dit zal een boost geven aan het ondernemerschap;

Stageplekken voor werkzoekende creŽren om werkervaring op te doen met speciale aandacht voor schoolverlaters.

 

2.       GEMEENTELIJK FINANCIEEL BELEID EN ORGANISATIE

Er naar streven dat de gemeente een sluitende en robuuste begroting heeft;

Er op toezien dat de gemeente geen onverantwoorde uitgaven doet aan prestigezaken waarvan slechts een klein deel van de inwoners en bedrijven profijt heeft;

De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met het geld van de burgers en bedrijven;

Men dient zeer terughoudend te zijn met lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven;

De gemeente is er voor u, en moet zich dienstverlenend opstellen t.a.v. burgers en bedrijven;

Klantvriendelijkheid en transparantie dient hoog aangeschreven te staan;

De door u gekozen raadsleden vormen de gemeenteraad naar welke het College van Burgemeester en Wethouders dient te luisteren.

 

3.       KLEINE KERNENBELEID

De Lokale Partij Borsele heeft aandacht voor alle dorpskernen in de gemeente;

Woningbouw naar behoefte, alsmede eigen bedrijventerreinen in stand houden is essentieel voor de leefbaarheid in de kleine kernen;

Belangrijk is datde verpaupering in dorpen en bedrijfsterreinen wordt tegengegaan.

 

4.       LANDBOUW EN NATUUR EN MILIEU

Genoeg nieuwe natuur en het landschap in zijn huidige vorm goed onderhouden;

De flora en fauna passend in onze streek en ons klimaat handhaven;

Natuurgebieden toegankelijk houden voor wandelaars en fietsers;

AgrariŽrs de ruimte geven in hun bedrijfsvoering;

Zoet water is essentieel voor de landbouw;

Nieuwe ontwikkelingen in de landbouw stimuleren en faciliteren;

Ontpoldering: Nu niet, dan niet en nooit niet;

De agrarische sector heeft het landschap mede gemaakt zoals het nu is en is daar trots op.

 

5.       WONINGBOUW EN WELSTANDBELEID

Starterswoningen stimuleren evenals betaalbare huurwoningen, zodat ook jongeren een kans krijgen om in hun dorp te kunnen blijven wonen;

Burgers moeten meer inspraak krijgen hoe de architectuur van hun toekomstige woning er uit komt te zien;

Het aantal voorschriften in de beeldkwaliteitnota (welstandsnota) moet daarom drastisch aangepast worden.

 

6.       VEILIGHEID

Burgers moeten zich veilig voelen in de gemeente Borsele;

Op meldingen van vernielingen, misdaad en overlast moet de gemeente adequaat reageren.

 

7.       EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

De gemeente moet niet doorslaan in wet en regelgeving;

Waar mogelijk zaken overlaten aan eigen verantwoordelijkheid van burgers;

Wij willen niet alles dichttimmeren met regels en voorschriften;

De verantwoordelijkheid en sociaal gedrag ligt deels bij de burger.

 

8.       SOCIALE ZORG

Zorg voor ouderen en zwakkeren in de samenleving waar mogelijk ondersteunen;

Goede verzorging voor ouderen in een prettige woonomgeving dient gewaarborgd te blijven;

Aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers;

Mensen met financiŽle problemen ondersteunen en zo nodig helpen;

De vraag naar vrijwilligers groeit in de samenleving, de gemeente Borsele kan als coŲrdinator fungeren;

Jongeren helpen aan werk, woningen (starterswoningen of goedkopere koopwoningen), onze mening is dat hiermee verpaupering in de dorpskernen kan worden voorkomen.

 

9.       BEGRAAFBELEID

De lokale partij Borsele kan zich absoluut niet vinden in het huidige begraafbeleid;

Verwijdering van grafstenen stoppen, respect voor een stukje cultureel erfgoed;

Niet alle dorpen willen verplicht geasfalteerde hoofdpaden.

 

 

Lijst 4, stem 'lokaal' in het stemlokaal

 

1.       ††††††† Rien van Hekken††††††††††††††††††††††††††††Oudelande

††††††††††††††† Tel. 06-51836758††† ††††††††† ††††††††††††††† e-mail: vhekken@telfort.nl

 

2.††††††††††† Gert-Jan Minderhoud††† † ††††††††††††† Oudelande

††††††††††††††† Tel. 0615183096††††††††††††††††††††††††††††††† e-mail: mtsminderhoud@hotmail.com

 

3.††††††††††† Paul Bruijns†††††††††††††††††††††††††††††† †††††† Heinkenszand

††††††††††††††† Tel. 06-21660976††††††††††††††††††††††††††††† e-mail : pbruijns@zeelandnet.nl

 

4.††††††††††† Berry Kooiker††† ††††††††††††††† †††††††††††††† Kwadendamme

††††††††††††††† Tel. 06-22983927††††††††††††††††††††††††††††† e-mail : kooiker@zeelandnet.nl

 

5.††††††††††† Tiny Vermue-Driedijk †† ††††††††††††† †† Nisse

††††††††††††††† Tel. 06-10214757††††††††††††††††††††††††††††† e-mail : tinyvermue@planet.nl

 

6.††††††††††† Nico Werri††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ďs-Heerenhoek

††††††††††††††† Tel. 06-50494646††††††††††††††††††††††††††††† e-mail ncjwerri@hetnet.nl

 

7.††††††††††† Patrick Boonman†††††††††††††††††††††††††††† Heinkenszand

 

8.††††††††††† Erik Weug††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Borssele

 

Contact

M.C. van Hekken
Wilhelminastraat 27
4436AE Oudelande
tel. 0113- 548520  06-51836758

Kamer van Koophandel nr. 2204880 ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††† rekening nr. NL75 RBRB 0687709865

 

Nieuw - Bitmapafbeelding1.bmpNieuw - Bitmapafbeelding2.bmp

1.