Het programma

Dit is wat we graag willen

ECONOMIE

Afschaffen van overbodige regels, die ondernemers frustreren in de ontwikkeling van hun bedrijfsvoering. Dit zal een boost geven aan het ondernemerschap. Stageplekken voor werkzoekenden creëren om werkervaring op te doen, met speciale aandacht voor schoolverlaters. Met een goed vestigingsbeleid het midden en kleinbedrijf ondersteunen.

SOCIALE ZORG

Zorg voor ouderen en zwakkeren in de samenleving, waar mogelijk, ondersteunen. Levensbestendige woningen stimuleren en een prettige woonomgeving waarborgen.Aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.

GEMEENTELIJK FINANCIEEL BELEID EN ORGANISATIE

We streven naar een sluitende en robuuste begroting. We zien er op toe dat de gemeente geen onverantwoorde uitgaven doet. De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met het geld van burgers en bedrijven. Door terughoudend te zijn met lastenverzwaringen trachten de goedkoopste plattelandsgemeente van Zeeland te worden. De gemeente is er voor u en moet zich dienstverlenend opstellen, klantvriendelijk en transparant.

KLEINE KERNENBELEID

De Lokale Partij Borsele heeft aandacht voor ALLE dorpskernen in de gemeente Borsele. Essentieel voor de leefbaarheid in de kleine kernen is woningen te bouwen naar behoefte, alsmede het instandhouden van eigen bedrijfsterreinen. Het is zeer belangrijk verpaupering van de dorpen te bestrijden.

LANDBOUW, NATUUR EN MILIEU

Ons landschap in zijn huidige vorm goed onderhouden. Natuurgebieden toegankelijk houden voor wandelaars en fietsers. Agrariërs de ruimte geven in hun bedrijfsvoering. Zoet water is essentieel voor de land- en tuinbouw. Nieuwe ontwikkelingen in de land- en tuinbouw stimuleren en faciliteren. Ontpoldering, natte natuur of verzilting is voor ons niet van toepassing. De agrarische sector heeft het landschap mede gemaakt, houden zo !

WONINGBOUW EN WELSTANDSBELEID

Starterswoningen stimuleren, evenals betaalbare huurwoningen, zodat ook jongeren een kans krijgen in hun dorp te kunnen blijven wonen. Burgers moeten meer inspraak krijgen hoe de architectuur van hun toekomstige woning eruit komt te zien. Het aantal voorschriften in de beeldkwaliteitsnota (Welstandnota) moet drastisch aangepakt worden.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

De gemeente moet niet doorslaan in wet en regelgeving. Waar mogelijk, zaken overlaten aan eigen verantwoordelijkheid van burgers. Verantwoordelijkheid en sociaal gedrag ligt bij de burger.

VEILIGHEID

Burgers moeten zich veilig voelen in de gemeente Borsele. Op meldingen van vernielingen, misdaad en overlast moet de gemeente adequaat reageren. Handhaving van de bestaande brandweerposten.

.

.

Wie zijn wij

De Lokale Partij Borsele :

- Is een geheel onafhankelijke partij en heeft geen binding met landelijk opererende partijen.

- Kan zelfstandig optreden in de gemeenteraad zonder dat er rekening gehouden dient te worden met regels, voorschriften en partijdiscipline van een landelijke partij.

- Staat dicht bij de inwoners van de gemeente Borsele en heeft een luisterend oor voor al wat er onder de inwoners van deze gemeente leeft. Wij stellen de mening van de burger centraal, informatie van dorpsraden en inwoners is doorslaggevend voor de juiste beslissing.

De gemeente is voor de burger en niet andersom, daarom willen wij een partij zijn waarin de inwoners van de gemeente Borsele zich kunnen herkennen. Daadwerkelijk invloed van de burgers op wat de gemeente doet is ons uitgangspunt. Ook in de komende nieuwe raadsperiode staat de Lokale Partij voor u klaar om uw belangen te behartigen.

Het is dus van groot belang, dat inwoners van Borsele niet weer met extra lastenverhogingen geconfronteerd worden, dat de gemeente zuinig met haar geld omgaat, geen grote bedragen uitgeeft aan prestigeprojecten, waarvan slechts een enkeling profijt heeft. Denk bijvoorbeeld aan flink uit de hand gelopen kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis en aan alle te luxueus uitgevoerde masterplannen.

De Lokale Partij Borsele kiest voor met name de onderwerpen : werkgelegenheid, financiële controle op de uitgaven van de gemeente, terugdringen van overbodige regels en extra aandacht voor de jeugd, ouderen en zwakkere mensen in onze gemeente.

De Lokale Partij Borsele wil dat onze gemeente een gemeente is waar haar inwoners graag willen wonen, werken en zich veilig voelen.

Wat willen we niet

ONDERWERPEN, WAARVOOR WIJ ONS ALS LPB IN DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN STERKGEMAAKT :

- Locatie en gevoerd beleid met betrekking tot een tweede supermarkt in Heinkenszand.Denk aan verplaatsing van de scouting, dienstwoning, brandweerkazerne en aankoop politiebureau. Dit is kapitaalvernietiging, terwijl er alternatieve locaties voorhanden zijn.

- De LPB is tegen de wijze waarop het Asielzoekerscentrum (’s Gravenpolder - ’s Heer Abtskerke) gerealiseerd zou moeten worden.

- Te duur voorgestelde plannen voor renovatie van Clara’s Pad (Heinkenszand).

- Te dure verbouwing van het gemeentehuis en de voorziene verplaatsing van personeel naar de Gemeenschappelijke Regelingen in andere gemeentes. (Leegstand gemeentehuis).

- Kritische kijk op de hoge kosten van o.a. Sabewa, veiligheidsregio (onredelijke kostenverdeling in de regio en disfunctioneren organisatie).

- Beeldkwaliteitsnota (Welstandsnota) willen wij sterk vereenvoudigen.

- Huidige beleid ten aanzien van de begraafplaatsen aanpassen, respectvol omgaan met grafmonumenten.

.

Lijst 3

Wij zullen ons best doen om voor uw belang op te komen

Rien van Hekken

Oudelande

Tel. 06-51836758

Paul Bruijns

Heinkenszand

Tel. 06-21660976

Bert Smits

Nieuwdorp

Tel. 06-19470394

Berry Kooiker

Kwadendamme

Tel. 06-22983927

Nico Werri

s'Heerenhoek

Tel. 06-50494646

Gertjan Minderhoud

Oudelande

Tel. 06-15183096

Tiny Vermue-Driedijk

Nisse

Tel. 06-10214757

Erik Weug

Borssele

Actueel

Dit gedeelte is in ontwikkeling

Actueel sinds 30 december, 2017

Lokale Partij Borsele pleit voor rekenkamer

Actueel sinds 30 december, 2017

Lokale Partij Borsele steunt actie werkgroep begraafplaats

Actueel sinds 30 december, 2017

Lokale Partij Borsele vindt 80 mille voor boek over openbare ruimte te gortig

Dit is ons contactadres: